Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden

Det grundlæggende formål med bestyrelsens forretningsorden er at tilvejebringe procedurer for, hvordan en virksomhed kan fungere, og at fastlægge de procedurer, der skal følges i hvert enkelt tilfælde. Forretningsordenen fremmer en ordentlig forretningsgang gennem enkle og gennemsigtige beslutningsprocesser.

Forretningsordenen er den grundlæggende ramme, som bestyrelsen skal arbejde ud fra.

Indholdet af forretningsordenen

Forretningsordenen kan variere alt efter virksomhedens art. Virksomheden har beføjelse til at vedtage foranstaltninger for at kunne udøve sin virksomhed og håndtere sine anliggender.

Ved udarbejdelsen af en forretningsorden kan man lade sig inspirere af kravene i aktieselskabsloven for børsnoterede og statsejede selskaber nedenfor:

  • fastsætter bestyrelsens sammensætning og beslutningsdygtighed samt intervallet mellem møderne,
  • fastlægger retningslinjer for arbejdsfordelingen, herunder procedurer, beføjelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktionen eller andre etablerede organer,
  • fastlægger den måde, hvorpå tilsynsrådet fører tilsyn med direktionens og datterselskabernes forvaltning af selskabets virksomhed,
  • fastsætte retningslinjer for oprettelse og føring af bøger, registre og protokoller i henhold til denne lov,
  • pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering,
  • pålægger bestyrelsen at indhente de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dens opgaver,
  • pålægger bestyrelsen at overvåge planer, budgetter og lignende og at behandle rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, generelle forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici,
  • pålægger bestyrelsen at overveje indholdet af revisionsberetningen, inden den underskrives,
  • pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets periodiske regnskaber m.v. i løbet af hvert regnskabsår, herunder en vurdering af budgettet og afvigelser herfra, og
  • pålægger bestyrelsen at sikre, at der er det nødvendige grundlag for revisionen, herunder at der træffes beslutning om behovet for intern revision.

Forretningsordenen er den grundlæggende ramme, som bestyrelsen skal arbejde ud fra. Det fastsætter de procedurer, der er nødvendige for at sikre, at selskabets virksomhed og dets anliggender foregår på en ordentlig måde.

Relateret Stillinger