Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver

At lede en bestyrelse og gennemføre bestyrelsens opgaver kræver et højt niveau af færdigheder og viden. Alt dette kombineret med en stærk forståelse af forretningsmiljøet og de vigtigste aktører på markedet er det, der udgør bestyrelsens prioritering af opgaverne. Der er behov for at have en klar forståelse af virksomhedens position på markedet, uanset om den er i vækst, ekspanderer eller sakker bagud. Der er også behov for en vurdering af, hvor selskabet bør fokusere sin opmærksomhed for at nå fremtidige mål og for at forvalte sine interne processer på den mest effektive måde.

Virksomheder er nødt til at anvende passende metoder for at sikre, at de maksimerer deres potentiale ved at optimere deres personale, ressourcer og operationelle effektivitet.

Bestyrelsens 1 opgave

Den første opgave, som bestyrelsen står over for, er at planlægge strategien for virksomheden. Dette indebærer identifikation af virksomhedens kortsigtede og langsigtede mål og identifikation af nøglepersoner.

Et andet nøgleområde for prioritering af opgaver er fastlæggelse af virksomhedens vision og formål. Bestyrelsens effektivitet og dens evne til at opfylde et ledelsesmål øges, når det er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsvision og formål. Dette vil øge tilliden og tilliden til bestyrelsen og dens medlemmer. Når virksomhedens forretningsmæssige vision og formål er på linje med hinanden, kan ledelsens overordnede effektivitet og dens opfyldelse af de strategiske mål forbedres betydeligt.

Bestyrelsens 2 opgave

Den næste opgave er at foretage en omfattende risikovurdering, som tager hensyn til virksomhedens nøgleaktiviteter, risici for virksomhedens balance og eksterne trusler. Dette vil kræve en detaljeret plan for at forstå, håndtere og forebygge alle potentielle negative og positive resultater.

En virksomheds succes kan forbedres betydeligt gennem effektiv risikostyring. Bestyrelsen bør derfor overveje at udarbejde en risikoprofil for virksomheden. Dette indebærer en identifikation af de risici, som selskabet er udsat for ud fra dets nuværende position med hensyn til risikoeksponering og muligheder, samt en detaljeret beskrivelse af risici og muligheder. Når disse risikoprofiler er blevet fastlagt, bør bestyrelsen udarbejde en handlingsplan, der beskriver de foranstaltninger, der er nødvendige for at mindske disse risici, herunder udvælgelse af egnede konsulenter, gennemførelse af risikohændelser og -processer samt tildeling af ressourcer til at imødegå risiciene.

Kontrolplan

Når alle disse aktiviteter er forstået, og risiciene er blevet vurderet, skal en virksomhed udarbejde og gennemføre en kontrolplan. Planen skal baseres på virksomhedens risikoprofil, virksomhedens finansielle rammer, ledelsens strategi og ledelsens vision og mål for virksomheden. Kontrolplaner er udformet med henblik på at tilvejebringe de nødvendige kontroller og måle succesen af virksomhedens aktiviteter, samtidig med at det sikres, at nuværende og fremtidige risici styres på passende vis. Desuden bidrager de eksisterende strategiske kontroller og procedurer til at reducere interne og eksterne usikkerheder. De sikrer, at der ikke er nogen huller i informationssystemerne, og sikrer, at den nødvendige rapportering og analyse udføres til tiden.

Planlægning

I planlægningsfasen er det vigtigt at tilpasse de forskellige interessenter til et fælles formål. Dette vil sikre, at en samlet gruppe af mennesker er investeret i virksomhedens vækst og udvikling. Dette vil også skabe en klar dagsorden, disciplin og ansvarlighed. Dette vil mindske risikoen for, at de forskellige interessenter pålægger virksomheden deres egne dagsordener og forårsager forsinkelser i processen. Det minimerer også potentialet for, at virksomheden bliver splittet i prioriteringsprocessen.

Måle effektiviteten

Når de strategiske mål er fastlagt, og planlægningsprocessen er i gang, er det vigtigt at definere og måle opfyldelsen af målene. Bestyrelsens effektivitet og dens rolle i forbindelse med at levere god ledelse skal undersøges. Andre vigtige overvejelser omfatter de interne og eksterne kontroller og procedurer, risikostyringsaktiviteter, strategier og roller samt ressourceallokering. For at sikre, at målene nås, er det vigtigt, at der er en passende blanding af ressourcer og talent til rådighed. Bestyrelsen skal være engageret i opfyldelsen af virksomhedens mål.

Afrunding af bestyrelsens opgaver

Virksomheder er nødt til at anvende passende metoder for at sikre, at de maksimerer deres potentiale ved at optimere deres personale, ressourcer og operationelle effektivitet. Denne ledelses- og planlægningsproces skal være systematisk, og bestyrelsen skal udøve kontrol med alle strategiske mål og sikre, at de eksterne forbindelser med alle nøglepersoner og eksterne leverandører af tjenesteydelser og støtte forvaltes effektivt. Denne proces med strategisk planlægning kan også anvendes til at nå virksomhedens langsigtede mål.

Relateret Stillinger